ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

ขั้นตอนการรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานกับ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กรุณาสมัครผ่านทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เท่านั้น **ระบบไม่รองรับการสมัครผ่านทางอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ต **

 1. คลิกที่ปุ่ม [ทำการลงสมัคร] เพื่อทำการสมัคร

 2. เลือกกดที่ลิงก์ "สมัครผู้ใช้งานใหม่" เพื่อลงทะเบียนการเข้าใช้งาน

 3. หลังจากลงทะเบียนการเข้าใช้งานเสร็จ ระบบจะพาไปหน้าแบบฟอร์มการรับสมัครงาน

 4. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [ยืนยันการกรอกข้อมูล] เพื่อเป็นการลงสมัครสอบคัดเลือก

 5. ตรวจสอบอีเมลที่คุณใช้สมัครเพื่อยืนยันว่าข้อมูลได้ถูกบันทึกเรียบร้อยแล้ว

 6. ผู้สมัครจะต้องทำการแนบเอกสารพร้อมลงนามรับรองเอกสารดังต่อไปนี้

  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือใบรับรองการศึกษาที่ระบุชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา ปริญญาตรี-โท-เอก ที่ใช้สมัคร
  • ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

   • TOEIC แบบส่วนบุคคล (Personal) ไม่น้อยกว่า 650 คะแนน (จาก 990)

   • TOEFL Paper ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน (จาก 677)

   • TOEFL CBT ไม่น้อยกว่า 200 คะแนน (จาก 300)

   • TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน (จาก 120)

   • IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน (จาก 9)

   โดยมีอายุผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร

  • เอกสารรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

  • ประวัติของผู้สมัครงาน (Curriculum Vitae : CV) (ถ้าต้องการแนบประกอบ)

  • สำเนาบัตรประชาชน

  • รูปถ่ายผู้สมัคร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

 7. การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารครบตามข้อที่ 6

 8. บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครว่าตรงตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ที่เว็บไซต์ของบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด https://www.egati.co.th

 9. ผู้สมัครจะต้องอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดของแบบการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับการสมัครงาน) และกดยอมรับเพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัครงาน รวมถึงผู้สมัครจะต้องยื่นแบบการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับการสมัครงาน) พร้อมกาเครื่องหมาย และลงนาม ในวันที่เข้ารับการทดสอบข้อเขียนกับทางบริษัท ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่ให้ข้อมูลและ/หรือไม่ลงนามในแบบการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับการสมัครงาน) ผู้สมัครตกลงและยอมรับกับบริษัทว่า ผู้สมัครตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครงานกับบริษัทครั้งนี้ มาตั้งแต่ต้น


ข้อควรระวัง

 1. กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องที่มีเครื่องหมาย * ทั้งหมดจึงจะสามารถดำเนินการไปสู่ขั้นตอนถัดไปได้

 2. ชื่อและนามสกุลที่ท่านกรอกลงในแบบฟอร์มสมัคร จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน

 3. การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [ยืนยันการกรอกข้อมูล] เพราะเมื่อท่านส่งแบบฟอร์มสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้ทั้งสิ้น

 4. การแนบประวัติของผู้สมัครงาน (CV), เอกสารรับรองการผ่านงาน ใบแสดงคุณวุฒิ, ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือ สำเนาบัตรประชาชน เอกสารต้องเป็นไฟล์สกุล .pdf ขนาดไม่เกิน 2 MB

 5. การแนบรูปถ่ายผู้สมัครต้องเป็นไฟล์สกุลรูปถ่าย ขนาดไม่เกิน 2 MB

 6. เอกสารที่แนบต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ