แบบการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับการสมัครงาน)

ผู้สมัครงาน รับทราบและตกลงว่า บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) มีความจำเป็นต้องทำการเก็บรวบรวม ใช้ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้สมัครงาน”) เพื่อดำเนินการใด ๆ ตามกรอบวัตถุประสงค์ในการสมัครงานกับบริษัท ซึ่งมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และตามเงื่อนไขของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงได้ให้ข้อมูล และลงนามในแบบการให้ความยินยอมนี้กับบริษัท
วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล
ผู้สมัคร (เจ้าของข้อมูล) ตกลงให้ข้อมูลกับบริษัท (ผู้ควบคุมข้อมูล) เพื่อทำการเก็บรวบรวม และ/หรือนำข้อมูลไปใช้ และ/หรือประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของเจ้าของข้อมูลกับบุคคลอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
· เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของเจ้าของข้อมูลในฐานะผู้สมัครงานและพิจารณาใบสมัครงานตามคุณสมบัติที่บริษัทประกาศไว้
· เพื่อการจัดเก็บ และการสำรวจข้อมูลของเจ้าของข้อมูล
· เพื่อใช้ และ/หรือประมวลผลข้อมูล สำหรับการพิจารณาคัดเลือก และการพิจารณาค่าจ้างที่เหมาะสมของเจ้าของข้อมูล
· เพื่อใช้ และ/หรือให้เป็นไปตามหน้าที่ตามกฎหมายและสัญญา และเพื่อการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพยากรบุคคล
(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “วัตถุประสงค์”)
ข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัท ต้องการได้รับจากเจ้าของข้อมูล และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เช่น ข้อมูลดังต่อไปนี้
ลำดับ ประเภทของข้อมูล วัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการใช้และเก็บรักษาข้อมูล
1. ข้อมูลผู้สมัครงานในใบสมัคร เช่น ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ ศาสนา สถานภาพ ประวัติการศึกษา เป็นต้น เพื่อใช้ในการพิสูจน์บุคคล การดำเนินการตามกระบวนการว่าจ้าง การรับรองอายุ และการป้องกันการสมัคร อย่างไม่ถูกต้อง ข้อมูลที่ได้รับระหว่างการสมัครงานจะถูกจัดเก็บกับบริษัทจนกระทั่งการสมัครงานของท่านถูกปฏิเสธ และจะถูกทำลายภายใน 3 ปี นับแต่วันที่การสมัครงานถูกปฏิเสธ ข้อมูลที่ได้รับจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคลของบริษัทจนกระทั่งพ้นสภาพการเป็นผู้ปฏิบัติงาน และจะถูกทำลายภายใน 5 ปี นับแต่วันที่พ้นสภาพการเป็นผู้ปฏิบัติงานบริษัท
2. ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และที่อยู่อีเมล เพื่อใช้ในการสื่อสาร และการจัดการข้อร้องเรียน
3. ใบแสดงผลการศึกษา / ใบรับรองการศึกษาที่ระบุชื่อคุณวุฒิ สาขาวิชา / ใบรับรองการเกณฑ์ทหาร เพื่อใช้ในการพิจารณาและตรวจสอบคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษา และการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครงาน ตามที่บริษัทกำหนด
4. ใบแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ / หนังสือรับรองประสบการณ์การผ่านงาน / ประวัติของผู้สมัครงาน (CV) เพื่อใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมประกอบ การคัดเลือกผู้สมัครเข้าปฏิบัติงาน ตามคุณสมบัติที่บริษัทกำหนด ลำดับ ประเภทของข้อมูล วัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการใช้ และเก็บรักษาข้อมูล
5. ผลการตรวจสุขภาพ ผลการตรวจสอบคุณวุฒิ ผลการตรวจสอบประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครงาน การดำเนินการตามกฎหมาย และการดำเนินการตามกระบวนการว่าจ้าง (กรณีได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน)
การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อ้างอิงไว้ข้างต้นกับบุคคลภายนอก อาทิ สถาบันการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานตามประสบการณ์การทำงาน และผู้ประมวลผลข้อมูลซึ่งได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งจากบริษัท (สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานที่ถูกลงทะเบียนไว้ในคอมพิวเตอร์นั้น ไม่สามารถพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารได้ หากไม่ใช่เจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต)
ข้อตกลงในการให้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล
เจ้าของข้อมูล ตกลงและยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในแบบให้ความยินยอมนี้ และเจ้าของข้อมูล ขอยืนยันว่า การพิจารณาตัดสินใจในการให้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล อยู่บนพื้นฐานการพิจารณาอย่างอิสระ และเข้าใจในเงื่อนไขการให้ความยินยอมตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นอย่างดี และยอมรับว่า การปกปิดข้อมูลใดๆ ของเจ้าของข้อมูล อาจส่งผลให้เจ้าของข้อมูล ไม่มีคุณสมบัติในการสมัครงาน และบริษัท มีสิทธิโดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธไม่รับพิจารณาใบสมัครงานของเจ้าของข้อมูลสมัครงาน และ/หรือ ปฏิเสธไม่รับเจ้าของข้อมูลเข้าทำงาน และ/หรือหากบริษัท ตรวจพบในภายหลังว่า ข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลมอบไว้กับบริษัท ไม่ถูกต้อง มีข้อความอันเป็นเท็จ และ/หรือเป็นข้อมูลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าประการใด ๆ ให้ถือว่า เจ้าของข้อมูลเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเข้าทำงานกับบริษัท มาตั้งแต่วันแรกของการยื่นใบสมัคร
เจ้าของข้อมูล และในฐานะผู้สมัครงาน ได้อ่านและเข้าใจในรายละเอียดของเงื่อนไขการให้ความยินยอมข้างต้นทั้งหมดแล้ว จึงได้ยินยอมให้บริษัท ดังนี้
1. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดเก็บ ประมวลผล ใช้ตามวัตถุประสงค์ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานของข้าพเจ้าตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น
2. ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะร้องขอดูข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามช่องทางการร้องขอเข้าถึงข้อมูล ในวันและเวลาทำการปกติของบริษัท (วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ช่วงเวลา 08.00-17.00 น.)
3. ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้แล้ว และขอให้ทำลายข้อมูลดังกล่าว
4. ข้าพเจ้ารับทราบว่า ในกรณีที่การสมัครงานของข้าพเจ้าไม่เป็นผลสำเร็จ ข้อมูลของข้าพเจ้าจะถูกทำลายภายใน 3 ปี
5. ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าต้องรักษาดูแลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ไอดี (ID) รหัสผ่าน (P/W) เลขประจำตัวบัตรประชาชน เป็นต้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับปัญหาที่มีการรั่วไหลของข้อมูลดังกล่าว ซึ่งเกิดขึ้นจากความประมาทของข้าพเจ้าเอง หรือปัญหาทางอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ หากเกิดจากความผิดของเจ้าหน้าที่ภายในของบริษัท หรืออุบัติเหตุจากการทำงานทางเทคนิค บริษัทจะแจ้งเรื่องนี้ให้ผู้สมัครงานทราบโดยทันที และจะใช้มาตรการที่เหมาะสมและชดเชยให้ด้วย
6. ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทเป็นผู้ควบคุมข้อมูลในการสมัครงานของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าสามารถติดต่อกับส่วนทรัพยากรบุคคลของบริษัทได้โดยตรงที่
email: egati-hr@egat.co.th /หมายเลขโทรศัพท์ 02-436-6941 หากข้าพเจ้าต้องการปรึกษา มีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลของข้าพเจ้า