ลงทะเบียน

  • รหัสผ่านของคุณจะต้องไม่คล้ายกับข้อมูลอื่นที่คุณกรอก
  • รหัสผ่านของคุณต้องประกอบด้วยอักขระอย่างน้อย 8 ตัว
  • รหัสผ่านของคุณจะต้องไม่เป็นรหัสที่คาดเดาได้ง่าย
  • รหัสผ่านของคุณจะต้องไม่เป็นตัวเลขทั้งหมด

กรอกรหัสผ่านเหมือนช่องก่อนหน้าเพื่อใช้ยืนยันความถูกต้องของรหัสผ่านของคุณ